Waarborgregeling VSB

Sinds 2004 voldoen alle leden van de VSB aan de VSB-Waarborgregeling.
In de Waarborgregeling zijn de normen en eisen vastgelegd waaraan bestaande en nieuwe leden moeten voldoen. Zoals de naam doet vermoeden, is de regeling in het leven geroepen als waarborg voor klanten, opdrachtgevers en overheden. Een waarborg voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Onderwerpen waarin de VSB en haar leden investeren en zich daarmee onderscheiden van de niet-aangesloten bedrijven. Elke drie jaar worden alle leden van de VSB opnieuw getoetst om de kwaliteit te blijven garanderen.Toetsingscriteria
Er is door deskundigen binnen de vereniging met externe deskundige bureaus gewerkt aan objec?eve criteria die gesteld kunnen worden aan bedrijven die arbeidsmiddelen* monteren, produceren, leveren en verhuren.Montagebedrijven (steigermonteurs, ondersteuningsmonteurs en betonbekisters) die in aanmerking komen voor de Waarborgregeling dienen te voldoen aan de eisen van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) en de uitgangspunten van de VSB-statuten. Daarnaast dient het proces van kwaliteitsbeheersing binnen het bedrijf te zijn gewaarborgd, waarbij elke drie jaar door externe deskundigen een toetsing plaatsvindt. Alle andere VSB-disciplines voldoen aan de uitgangspunten van de VSB-statuten en beschikken over een gewaarborgd proces van kwaliteitsbeheersing. Ook hier worden periodieke toetsingen uitgevoerd.

Veiligheid en kwaliteit
De klant, opdrachtgever en overheid hebben hiermee minstens de zekerheid dat een VSB-lidbedrijf in staat is om:

  • veilig te werken
  • kwaliteit te leveren

Daarbij werkt een VSB-lidbedrijf onder meer:

  • aantoonbaar met geschoold personeel
  • als een specialist die een tijdelijke werkplek op hoogte levert
  • op een niveau dat aantoonbaar hoger ligt dan de wettelijke minimumeisen
  • als steigerbouwbedrijf binnen de kaders van de Richtlijn Steigers en ook het montagepersoneel voldoet aan de kwalificaies die de Richtlijn stelt

Meerwaarde
Al in 2002 werd door het VSB-bestuur herkend dat een Erkenningsregeling gebaseerd op kwaliteit, veiligheid en de VSB-statuten noodzakelijk was. Deze zou de meerwaarde van de VSB concreet moeten invullen zodat voor de markt een objec?ef onderscheid kon worden gemaakt tussen bedrijven die wél en niet zijn aangesloten bij de VSB. De benaming van dit ini?a?ef is inmiddels veranderd, de uitgangspunten niet.

De kwaliteit, veiligheid en deskundigheid die via de Waarborgregeling zeker worden gesteld, geven het VSB-lidmaatschap een belangrijke meerwaarde. Klanten en opdrachtgevers maar ook de overheid, Arbeidsinspecies en verzekeringsmaatschappijen moeten ervan overtuigd zijn dat een VSB-lidbedrijf de bedrijfsprocessen uitstekend voor elkaar hee?. Natuurlijk is daarmee niet gezegd dat bedrijven die niet bij de VSB zijn aangesloten slecht of onvoldoende presteren. Per slot van rekening kunnen andere bedrijven ook investeren in veiligheid en kwaliteit. Maar door te voldoen aan de Waarborgregeling toont het VSB-lidbedrijf aan het zijn vak verstaat; dat het in staat is om goede kwaliteit te leveren, waarbij veilig werken voorop staat. Met name de veiligheid van de gebruiker van de tijdelijke werkplek. Door te voldoen aan de Waarborgregeling wordt dit aantoonbaar gemaakt.

Deskundigheid
De VSB hecht grote waarde aan de deskundigheid van haar leden. Mede daarom zijn binnen de vereniging circa vij?ien commissies acief die zich bezighouden met alle aspecten die voor de steiger-, hoogwerk- en betonbekis?ngbranche van belang zijn. De meeste commissies richten zich voornamelijk op technische onderwerpen. De verdere uitbreiding en overdracht van kennis staan hierbij centraal. Dankzij deze kennisfunc?e vervult de VSB een bepalende rol als het gaat om innova?es, stand van de techniek en het invullen van nieuw beleid voor het werken op hoogte. Dit, in het bijzonder ten aanzien van de steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche.

Met de commissies zijn de VSB-leden, hun opdrachtgevers, overheden en gebruikers verzekerd van de meest recente know-how en deskundigheid. Overigens beperkt die deskundigheid zich niet alleen tot technische onderwerpen. Ook op onderwerpen die branchebreed van belang zijn (CAO, Scholing en Opleiding, PR en communica?e etc.) vormt de VSB een belangrijke par?j. Resultaten die hierbij als voorbeeld dienen zijn de Bouw-CAO, Richtlijn Steigers, het Opleidingsbedrijf VSB, eindtermen en kwalifica?es voor het veilig en verantwoord gebruik van ladders/trappen, rolsteigers, hangbruginstalla?es, hoogwerkers en hefsteigers. Maar ook beurspresenta?es, brochures, flyers, symposia, lezingenprogramma’s of voorlich?ng. Vanzelfsprekend profiteren de leden, hun opdrachtgevers, overheden én gebruikers daarvan.

* Onder arbeidsmiddelen worden in dit verband verstaan stalen steigers, hoogwerkers, aluminium rol- en systeemsteigers, hangbruginstalla?es, gevelonderhoudsinstalla?es, goederen/personenli?en, ladders, trappen, hefsteigers, schaarliften, ondersteunings-construc?es en betonbekistingen.

Bron: www.vsb-online.nl